Terminológia
> www.wellion.sk/sk/diabetes/Terminologia

Vysvetlenie odborných termínov


Albuminúria
- zvýšené vylučovanie albumínu (=proteínových molekúl) v moči, ktoré je príznakom nefropatie.

Hypoglykemická kóma - niektorí diabetici majú ťažkosti s včasným odhalením príznakov hypoglykémie. Je to bežné u ľudí, ktorí trpia diabetom už dlho alebo často trpia hypoglykémiou.

Angiopatia - všeobecný termín pre poškodenie ciev (žíl, tepien, vlásočníc).

Zhoršená tolerancia glukózy - zvýšená hladina krvnej glukózy po výnimočnom príjme glukózy. Hladina krvnej glukózy je medzi hladinou u zdravých ľudí a hladinou u diabetikov.

Audio bolus - optimálna súčasť inzulínovej pumpy, ktorá umožňuje bezpečné naprogramovanie bolusovej dávky bez toho, aby bolo potrebné pozerať sa na displej pumpy. Audio-bolus inzulínovej pumpy Animas je možné nastaviť na hladinu 0,1, 0,5, 1,0 alebo 5,0 jednotiek. Pumpa vydá zvukové alebo vibračné znamenie na kontrolu dávky inzulínu podanej do tela.

Infúzny set - dodáva telu inzulín z inzulínovej pumpy. Pozostáva z hadičky, Luerovho konektora (najčastejšie) a kanyly vyrobenej z ocele alebo teflónu.

Bazálna dávka - množstvo kontinuálne dodávaného inzulínu v jednotkách za hodinu. Podľa typu pumpy je možné podávať až 48 rôznych bazálnych dávok, so začiatkom každú hodinu alebo každú polhodinu.

Inzulín - hormón vyrábaný v pankrease. Pomáha telu pri trávení glukózy.

Beta bunky - bunky pankreasu produkujúce inzulín.

Analógy inzulínu - existujú 2 typy: krátkodobo účinkujúce modifikácie inzulínu, ktoré majú okamžitý účinok, trvajúci až 2 hodiny. Používajú sa najmä v inzulínových pumpách, pretože nemajú oneskorený účinok a teda môžu byť nadávkované presne. Dlhodobo účinkujúce inzulíny majú zvýšený účinok počas dlhšej doby.

BMI - index telesnej hmotnosi. Spôsob zhodnotenia telesnej hmotnosti. Hodnoty pod 19 sú príliš nízke, hodnoty presahujúce 25 príliš vysoké. BMI = hmotnosť v kg vydelená výškou v m2.

Intenzifikovaná liečba inzulínom – niekoľkonásobné vpichovanie inzulínu cez deň si vyžaduje opakované meranie hladiny krvnej glukózy. Podávanie inzulínu je rozdelené do bazálnych a bolusových dávok (bazálny-bolusový režim, FIT liečba).

Bolus - dávka inzulínu, ktorý sa podáva pred alebo počas jedla na kontrolu hladiny glukózy prijatej v jedle alebo zvýšnej hladiny glukózy v krvi.

Ketóny - vedľajšie produkty metabolizmu tukov, ktoré sa vyskytujú pri hypoglykémii alebo zlej resorpcii karbohydrátov.

Pankreas - v pankrease sa vyrába inzulín.

Karbohydráty (uhľovodíky) - zdroj energie z jedla, ktoré je trávením rozložené na glukózu a zvyšuje hladinu cukru v krvi. Vyvážená strava by mala obsahovať minimálne 50% karbohydrátov.

Konvenčná liečba inzulínom - druh liečby, pri ktorom je pacientovi dvakrát denne podávaný miešaný inzulín (krátko- a dlhodobo účinkujúci inzulín v jednej fľaške).

Bolus k jedlu - pozri bolus

CSII - skratka pre kontinuálnu subkutánnu inzulínovú infúziu. Ide o liečbu inzulínom za použitia inzulínovej pumpy.

Mg/dl - miligram na deciliter. Jednotka používaná v niektorých krajinách na meranie hladiny cukru v krvi.

DCCT - skúšanie kontroly a komplikácií diabetu. Dlhodobá štúdia trvajúca 10 rokov, týkajúca sa diabetu 1. typu, ktorá bola zverejnená v roku 1993.

mmol/l - milimol na liter. Jednotka používaná v niektorých krajinách na meranie hladiny cukru v krvi.

Syndróm diabetickej nohy (DFS) - poškodenie nervov a ciev v nohách vedie k DFS (pozri tiež diabetickú polyneuropatiu).

Neuropatia - ochorenie alebo poškodenie nervov. Veľmi častá neskoršia komplikácia spojená s diabetom. Pozri tiež diabetickú polyneuropatiu.

Diabetická ketoacidóza (DKA) - metabolická komplikácia, ktorá je výsledkom vysokej koncentrácie ketónov v tele. Súvisí najmä s vysokou hladinou cukru v krvi. DKA je diagnostikovaná pomocou kontroly ketónov v moči alebo v krvi. Príznakmi sú smäd, žalúdočná nevoľnosť, nadmerné močenie, acetónový zápach z úst a kože, atď. Ak nie je ihneď liečená, môže spôsobiť smrť. 

Nefropatia - ochorenie obličiek. Bežná neskoršia komplikácia spojená s diabetom. Začína obmedzenou funkcoiu obličiek a môže viesť až k úplnému zlyhaniu obličiek.

Diabetes mellitus - porucha metabolizmu, pri ktorej pankreas neprodukuje žiadne alebo produkuje nedostatočné množstvo inzulínu.

Perorálne antidiabetiká (OAD) - tablety, ktoré znižujú hladinu cukru v krvi.

Diabetická polyneuropatia - poškodenie nervov vplyvom diabetu. Chronicky málo kontrolovaný diabetes spôsobuje poškodenie nervových buniek a ciev vyživujúcich nervy.

Regulárny inzulín - rýchlo účinkujúci inzulín. Začína pôsobiť po 15 až 30 minútach od vpichnutia a účinkuje po dobu 4 až 6 hodín. V inzulínových pumpách sa používa regulárny inzulín alebo analógy inzulínu.

Gastroparéza - komplikácia súvisiaca s diabetom, ktorá je spôsobená spomaleným trávením. Účinok inzulínu je teda nepredvídateľný, čo môže viesť k hypoglykémii, ak inzulín pôsobí pred resorpciou karbohydrátov. Inzulínové pumpy majú funkciu “square wave” bolus (rovnomerne rozložený bolus), aby bolo podávanie inzulínu rozložené počas určitej naprogramovanej doby a predišlo sa tak nebezpečenstvu gastroparézou spôsobenej hypoglykémie.

Retinopatia - choroba sietnice. Bežná neskoršia komplikácia spojená s diabetom. Vedie k poškodeniu zraku či dokonca k slepote.

Gestačný diabetes - diabetes vyskytujúci sa iba počas tehotenstva. Objavuje sa u 1 – 5% tehotných žien a zvyčajne zmizne po pôrode.

Saint Vincentská deklarácia - na európskej diabetologickej konferencii v St. Vincent (Taliansko) v roku 1989 boli sformulované podmienky, ktoré viedli k redukcii s diabetom súvisiacich neskorších komplikácií v období 5 rokov.

Glukóza - kontroluje sa pri meraní hladiny krvnej glukózy. Telu je dodávaná v podobe karbohydrátov v jedle a je najdôležitejším zdrojom energie pre organizmus.

Subkutánny - znamená “pod kožu” (v porovnaní s intravenóznym, teda “do žíl” alebo intraperitoneálnym, teda “do brušnej dutiny”). Väčšina injekcií sa robí subkutánne.

Glykohemoglobín - pozri hemoglobín A1c

Triglyceridy - typ tuku v krvi. Môžu byť vyrobené v tele alebo prijaté v strave. Zvýšená hladina triglyceridov je bežná u ľudí s nadváhou a nedostatočne kontrolovaných diabetikov.

Hemoglobin A1c (HbA1c) - molekuly glukózy viazané na hemoglobín (=glykovaný). Čím vyššia je hladina glukózy, tým viac glukózy je viazanej na hemoglobín. Hladina HbA1c je teda ukazovateľom priemernej hladiny krvnej glukózy za posledné dva alebo tri mesiace a poskytuje dobrý prehľad pre kontrolu hladiny krvnej glukózy. HbA1c je tiež nazývaný “pamäť hladiny krvnej glukózy”.

Diabetes 1. typu - diabetes s absolútnym nedostatkom inzulínu. U pacientov trpiacich diabetom 1. typu nedochádza k produkcii inzulínu, preto si musia počas dňa pichať inzulín.

Hyperglykémia - zvýšená hladina krvnej glukózy.

Diabetes 2. typu - diabetes s relatívnym nedostatkom inzulínu. Na začiatku je vyprodukované dostatočné množstvo inzulínu, ale ich vplyv na receptory sa znižuje. Neskôr už produkcia inzulínu nie je dostatočná a pacienti musia byť liečení perorálnymi antidiabetikami alebo inzulínom.

Hypoglykémia - nízka hladina krvnej glukózy. Môže byť spôsobená vysokou hladinou inzulínu, športovaním alebo obmedzeným príjmom potravy. U vodičov s hypoglykémiou je zvýšené nebezpečenstvo nehody. Silná hypoglykémia môže viesť ku kóme, kŕčom či smrti.  

UKPDS - perspektívna štúdia diabetu v Spojenom kráľovstve. Najrozsiahlejšia dlhodobá klinická štúdia (20 rokov) pre diabetes 2. typu. Preukázala, že dobrá kontrola krvného tlaku znižuje riziko vzniku neskorších komplikácií súvisiacich s diabetom.

Táto webová stránka obsahuje informácie o výrobkoch určených širokej škále čitateľov a môže obsahovať podrobnosti o výrobku či iné informácie, ktoré nie sú dostupné, alebo platné vo vašej krajine. Uvedomte si prosím, že my nepreberáme žiadnu zodpovednosť za to vyhľadávanie informácií, ktoré nemusia spĺňať žiadne právne proces, regulácia, registrácia alebo použitie v krajine svojho pôvodu.