Služby & Klub/GDPR/

Informácie o spracovaní osobných údajov na webe MED TRUST Slovakia s. r. o.


Cieľom týchto informácií je poskytnúť Vám ako subjektu údajov informácie o tom, aké osobné údaje spoločnosť Elekta zhromažďuje, na aké účely ich využíva, a kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré spoločnosť spracováva.
 
Kontakt na Správca osobných údajov:
MED TRUST Slovakia s. r. o., sídlo ………………………
miesto podnikania
Adresa
Kontakt na pracovníka povereného ochranou osobných údajov: gdpr@wellion.sk
 
1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE A PO AKÚ DOBU O VÁS OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?
 
Osobné údaje a citlivé údaje MED TRUST Slovakia s. r. o., ďalej len Spoločnosť spracováva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov; ďalej len "nariadenie") a ďalej v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.  Vedieme databázu osobných a citlivých údajov svojich klientov a pacientov a sme správcami týchto údajov:
 
• osobné údaje a citlivé údaje, ktoré Spoločnosť získava a spracováva v súvislosti s poskytovaním zdravotníckych služieb (zdravotnícka dokumentácia),
• osobné údaje k jednoznačnej a nezameniteľné identifikáciu,
• osobné údaje umožňujúce Spoločnosti kontakt s Vami,
• osobné údaje súvisiace so vzájomnými vzťahmi Spoločnosti a klienta či pacienta.
 
Osobné údaje Spoločnosť spracováva v prípade plnenia zákonných povinností po dobu stanovenú zákonom; v prípade spracovania nevyhnutného na plnenie zmluvy, po dobu nutnú na zabezpečenie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, tj. vždy minimálne po dobu trvania zmluvy; v prípade spracovania na základe súhlasu dotknutej osoby po dobu uvedenú v súhlase či do jeho odvolanie. Po skončení doby oprávneného spracovania Spoločnosť prestáva Vaše osobné údaje spracovávať a zabezpečí ich likvidáciu v súlade s relevantnými právnymi predpismi.
 
2. NA AKÉ ÚČELY A NA ZÁKLADE, AKÝCH PRÁVNYCH TITULOV POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
 
Na účely vedenia zdravotníckej dokumentácie a ďalšie účely súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ochrany zdravia a súvisiacich činností na základe plnenia zákonných povinností správcu ako zdravotníckeho zariadenia podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 596/2002 Z. z. o o ochrane zdravia ľudí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a ďalších platných právnych predpisov v oblasti zdravotníctva.
 
Na účely realizácie zmluvného vzťahu so subjektom údajov pri poskytovaní zdravotníckych služieb, tzn. rokovania o uzavretí zmluvy alebo o jej zmene, obojstranné plnenie práv a povinností zo zmluvy, a ďalej ochrana práv a právom chránených záujmov správcu (najmä zaistenie a uplatnenie právnych nárokov zo zmluvy).
 
Pre svoju vnútornú potrebu, predovšetkým pre ochranu našich práv a oprávnených záujmov. Na vyhodnotenie možných rizík, na sledovanie kvality služieb a optimalizáciu poskytovaných služieb.
 
Pre obchodné a marketingové účely, tzn. najmä ponúkanie ďalších s poskytnutou službou nesúvisiacich služieb, vrátane šírenia obchodných oznámení, podľa zákona Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to na základe dobrovoľne poskytnutého súhlasu so spracovaním osobných údajov. *
 
* V prípade dobrovoľného poskytnutého súhlasu je len na Vašom slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhovanom rozsahu poskytnete. Rozsahom poskytnutého súhlasu je Spoločnosť viazaná. Poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. V prípade, že súhlas odvoláte, je Spoločnosť povinná ukončiť spracovanie Vašich osobných údajov spracovaných na základe poskytnutého súhlasu v primeranej dobe, ktorá zodpovedá technickým a administratívnym možnostiam Spoločnosti. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete opätovne Spoločnosti udeliť.
 
3. KOMU MÔŽEME A / ALEBO MUSÍME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTNÚŤ?
 
Zdravotným zariadením, registrom, štátnym organizáciám, ktoré vstupujú do procesu evidencie, liečby, kontroly a kontaktu s pacientom;
 
Našim spracovateľom, ktorí pre Spoločnosť vykonávajú čiastočnej alebo úplnej spracovanie osobných údajov na základe príslušnej zmluvy;
 
Štátnym orgánom, resp. subjektom verejnej moci v prípadoch, keď Spoločnosti poskytnutie osobných údajov ukladajú zákony - ide najmä o orgány štátnej správy, súdy, orgány činné v trestnom konaní, orgány dohľadu, exekútorov, notárov, insolvenčných správcov a pod .;
 
Ďalším subjektom, ak je to nevyhnutné na ochranu našich práv, napr. poisťovniam, súdom, súdnym exekútorom, dražobníkov; rozsah poskytnutých osobných údajov je obmedzený na údaje potrebné pre úspešné uplatnenie nároku;
 
Ďalším subjektom, a to s Vaším súhlasom.
 
Vaše osobné údaje budú vymazané v prípade, že odvoláte svoj súhlas s ich uložením, ak už viac nie je potrebné ich uchovávať na pôvodný účel, alebo ak už uloženie takýchto údajov nie je povolené zákonom.
 
4. AKÁ MÁTE PRÁVA VOČI SPRACOVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV?
 
Požiadať informáciu o tom, aké osobné údaje o Vás Spoločnosť spracováva, ako uplatniť aj ďalšie nižšie uvedené práva môžete na adrese:
 
adresa
 
alebo na e-mailovej adrese: gdpr@wellion.sk
Ako subjekt údajov ste oprávnený požadovať informáciu, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú Spoločnosťou spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám o:
 
- účelu spracovania osobných údajov,
 
- kategórii dotknutých osobných údajov,
 
- príjemcoch alebo kategóriu príjemcov osobných údajov,
 
- dobe, počas ktorej budú osobné údaje uchovávané,
 
- zdrojoch osobných údajov,
 
- skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaní, vrátane profilovanie.
 
 
Spoločnosť Vám poskytne prvú kópiu spracúvaných osobných údajov bezplatne. Za ďalšie kópie či v prípade, že žiadosť je zjavne nezmyselná alebo neprimeraná, môže Spoločnosť požadovať úhradu nákladov spojených s poskytnutím informácie, napr. náklady na poštovné.
 
V prípade, že ste osobné údaje poskytli Spoločnosti na základe súhlasu, máte právo:
 
- získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi,
 
- na to, aby osobné údaje boli odovzdané priamo jedným správcom správcovi druhému, ak je to technicky možné.
 
 
Ak zistíte, alebo ak sa domnievate, že pri spracovaní Vašich osobných údajov došlo zo strany Spoločnosti k porušeniu Vašich práv či k porušeniu povinností stanovených Nariadením či vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, môžete sa domáhať nápravy s využitím všetkých prostriedkov, ktoré subjektu údajov k tomu platná právna úprava poskytuje, najmä môžete Spoločnosť požiadať o:
 
- opravu či vymazanie (likvidáciu) týchto osobných údajov (okrem prípadu, keď je spracovanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti), prípadne
 
- obmedzenia (blokáciu) spracovania.
 
Spoločnosť Vás vždy bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti, bude informovať o vybavenie Vašej žiadosti.
 
Svoju žiadosť môžete písomne zaslať na: gdpr@wellion.sk
 
So svojimi podnetmi sa môžete obrátiť aj priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.
 
Úřad pro ochranu osobních údajů SK
adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
tel.: +421 /2/ 3231 3214
web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk
e-mail: statny.dozor(zav)pdp.gov.sk
 
5. ZMENA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV Pre náležité a správne spracovanie je potrebné Spoločnosti oznámiť akúkoľvek zmenu Vašich osobných údajov, ku ktorej dôjde.
 
6. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA WEBE
 
Ochrana Vašich osobných informácií, v súvislosti s ich zberom, spracovaním a použitím počas Vašej návštevy našej internetovej stránky je našou prioritou. Vaše údaje sú chránené tak, ako to vyžaduje zákon. Informácie o zbere a použití Vašich údajov počas Vašej návštevy našej internetovej stránky sú uvedené nižšie:
 
Každý prístup na našu domovskú stránku a každé vyhľadanie na nej uložených informácií sú zaznamenávané. Ukladanie týchto informácií slúži vnútorným systémovým a štatistickým účelom. Názov každého vyhľadaného súboru, spolu s dátumom a časom jeho vyhľadania, množstvo prenesených dát, správa o úspešnom vyhľadaní, internetovom prehliadači a doméne vyhľadávania sú tiež zaznamenávané.
 
Zaznamenávané sú aj IP adresy počítačov, cez ktoré sú informácie vyhľadávané.
 
Dodatočné osobné informácie sú zaznamenané iba ak ich dobrovoľne poskytnete pri prieskume alebo registrácii, napríklad prostredníctvom nášho kontaktného formulára.
 
Pomocou techniky nazývanej “cookies” môžete prispôsobiť informácie na internetovej stránke svojim požiadavkám. Na našej stránke používame techniku cookies, aby sme Vám umožnili jej efektívne používanie. Informácie získané touto metódou používame iba ako podpornú funkciu.
 
Pomocou všetkých technických a organizačných opatrení sa snažíme uchovávať Vaše osobné údaje takým spôsobom, aby neboli prístupné tretím stranám. Napriek tomu však nemôžeme zaručiť úplnú bezpečnosť týchto údajov, ak sú zaslané e-mailom, preto Vám odporúčame dôverné informácie radšej posielať poštou.

www.wellion.sk/sk/sluzby_klub/gdpr/