Zdroje chýb
> www.wellion.sk/sk/../Samokontrola/zdroje_chyb

Zdroje chýb


Chyby pri meraní hladiny krvnej glukózy môžu viesť k nepresným výsledkom. A to z mnohých príčin: problémy pri obsluhe glukomeru, chybné testovacie prúžky alebo glukomer či rôzne iné vplyvy.
 
Pacient sa musí naučiť pracovať s glukomerom a testovacími prúžkami, aby sa vyhol problémom. Používanie glukomeru je obyčajne veľmi jednoduché a tréning rýchly.
 
Občasné meranie s kontrolným roztokom zabezpečuje tú najlepšiu kvalitu merania hladiny krvnej glukózy. Je dobré uskutočniť meranie s kontrolným roztokom po otvorení novej nádobky s testovacími prúžkami, ak glukomer spadol alebo bol inak poškodený, ak výsledky meraní nezodpovedajú tomu ako sa cítite alebo sú akokoľvek podozrivé.  
 
 
Možné zdroje chýb
Väčšina problémov je spôsobená chybami pri obsluhe. Iba zriedka sú zdrojom problémov glukomer, testovacie prúžky alebo iné vplyvy.
 
Poškodené testovacie prúžky
Testovacie prúžky nesmú byť vystavované priamemu slnečnému žiareniu, extrémnej vlhkosti, nízkym alebo vysokým teplotám a nesmú byť používané po dátume spotreby. Tieto citlivé diagnostické nástroje musia byť uchovávané v originálnej nádobke, ktorá musí byť zatvorená ihneď po vybratí testovacieho prúžku.
 
Poškodený glukomer
Glukomery sú vysoko presné prístroje a treba s nimi zaobchádzať podľa pokynov výrobcu. Glukomer musí mať dostatočne nabité batérie. Treba skontrolovať správne vloženie testovacieho prúžku.
 
Chyby spojené s nesprávnym zaobchádzaním s glukomerom
Obsluhu glukomeru treba natrénovať. Správny odber krvnej vzorky sa tiež treba naučiť.
 

  • Ak je prst príliš stlačený, krvná vzorka bude zriedená ostatnými tekutinami z tkaniva, čo môže viesť k nesprávnym výsledkom.


 
  • Starostlivo si umyte ruky, aby ste predišli znečisteniu krvnej vzorky zvyškami jedla a tiež z hygienických dôvodov.


 
  • Starostlivo si ruky osušte, aby ste zabránili zriedeniu krvnej vzorky vodou.


 
  • Dezinfekcia nie je potrebná.


 
  • Objem krvnej vzorky musí byť dostatočný, aby mohlo meranie v reakčnej zóne testovacieho prúžku úspešne prebehnúť. 


 
  • Počas merania testovacím prúžkom nehýbte.


 
  • Ak používate glukomer, ktorý treba nakódovať, nezabudnite ho po otvorení novej nádobky s testovacími prúžkami nakódovať.


 
  • Teplo, priame slnečné žiarenie, prílišná vlhkosť vzduchu (vodná para) alebo extrémne nízke teploty poškodzujú glukomer aj testovacie prúžky.


 
 
 
Iné vzájomné vplyvy
 
Látky z tela aj z okolia (lieky, napr. vitamín C, kyselina acetylsalicylová,...) môžu ovplyvniť presnosť nameraných výsledkov. Hodnoty sa môžu odchyľovať na vyššie alebo nižšie. Prečítajte si, prosím, návod na použitie Vášho glukomeru a testovacích prúžkov.
 
Výsledky testov môžu byť nepresné ak má pacient veľmi vysoký alebo veľmi nízky hematokrit.
 
Po výraznej strate vody (silná hnačka alebo vracanie) môžu byť výsledky testov nepresné.
 
Zvyšky dezinfekčných prostriedkov musia byť úplne odstránené, aby nedošlo k nameraniu nepresných výsledkov.
 
Pre ďalšie informácie kontaktujte svoj diabetologický tím.

Táto webová stránka obsahuje informácie o výrobkoch určených širokej škále čitateľov a môže obsahovať podrobnosti o výrobku či iné informácie, ktoré nie sú dostupné, alebo platné vo vašej krajine. Uvedomte si prosím, že my nepreberáme žiadnu zodpovednosť za to vyhľadávanie informácií, ktoré nemusia spĺňať žiadne právne proces, regulácia, registrácia alebo použitie v krajine svojho pôvodu.